Stránka fotbalového oddílu hrajícího na okrese Břeclav
V ročníku 2018/2019 hraje A mužstvo I.B třídu JmKFS
B mužstvo III.třídu OFS Břeclav

Všechny fotky a příspěvky jsou pořizovány administrátorem nebo vkládány se souhlasem vlastníka !!!

Změna pravidel !!

24. 8. 2007
Změny v pravidlech a metodika pro rozhodčí
Změny v pravidlech fotbalu platné od 1.7.2007
 
            Českomoravský fotbalový svaz vydal novou brožuru Pravidel kopané. Nahradila dosud používanou, která byly vydána v roce 2005. Nový text má zelený obal a obsahuje i změny, které jsou v platnosti od 1.7.2007. Protože jsou závazné i pro právě začínající soutěže, upozorňujeme na některé z nich rozhodčí, hráče a funkcionáře. S rozhodčími budou podrobně rozebrány na semináři dne 17.8. ve Velkých Němčicích.
 
Pravidlo 2 – Míč
Utkání přípravek a žáků se hraje míčem velikosti 4, jehož obvod je 63-66 cm a hmotnost 350 – 390 g ( pokud rozpis soutěže nestanoví jinak).
 
Pravidlo 3 – Počet hráčů
-          pokud kapitán definitivně neodstoupí ze hry, nesmí funkci ( ani pásku) předat žádnému jinému hráči
-          za platnou lékařskou prohlídku odpovídá sám hráč.U hráče mladšího 18 let zákonný odpovídá za lékařskou prohlídku jeho zákonný zástupce. Oddíl musí mít k dispozici prohlášení hráče podle čl. 14 SŘF
-          při neoprávněném vstupu nebo opuštění hrací plochy a provedení dalšího přestupku se kumulují tresty ( platilo kdysi – pravidla se k tomu opět vrací!!!) V praxi to může znamenat, že v případě, že hráč může být napomenut ŽK za neoprávněný vstup na hrací plochu a za další přestupek obdrží druhou žlutou kartu a je vyloučen. V případě, že neoprávněně vstoupí na hrací plochu ( nebo ji neoprávněně opustí), a přitom se nedopustí dalšího přestupku, uděluje se pouze jeden osobní trest.
 
 
Pravidlo 4 – Výstroj hráčů
-          pokud hráč nastupuje k utkání v brýlích píše se do zápisu prohlášení o odpovědnosti. Současná úprava rozšiřuje nutnost zápisu prohlášení i na případy, kdy hráč hraje s přilbou, ortézou, maskou na obličej apod.
-          pokud hraje v brýlích hráč mladší 18 let, nesou odpovědnost zákonní zástupci. Ti před soutěží nebo před utkáním předají vedoucímu družstva podepsané prohlášení o odpovědnosti. Před utkáním pak vedoucí družstva podepíše v Zápise o utkání prohlášení „ Oddíl má k dispozici prohlášení rodičů o odpovědnosti za možná zranění jiných hráčů“.
-          pokud hráč při kontrole výstroje před utkáním zatají nedovolenou výstroj ( nebo nemá některou povinnou část výstroje) a rozhodčí to zjistí až v průběhu hry, posoudí situaci jako zřejmé neuposlechnutí pokynů a pokus o oklamání. Hráč musí být napomenut za nesportovní chování.
 
 
Pravidlo 5 – Rozhodčí
-          rozhodčí utkání ukončí v případě úmrtí kteréhokoliv z aktérů utkání ( hráčů , funkcionářů, rozhodčích, delegáta). Byl rozšířen okruh osob, jejichž úmrtí v průběhu utkání je důvodem k jeho ukončení.
-          Bylo zrušeno právo rozhodčího ukončit utkání pro takový způsob hry, který vylučuje možnost pokračovat ve hře podle pravidel a pro nezájem některého družstva na regulérnosti utkání.
 
 
Pravidlo 11 – Ofsajd
Ve starých pravidlech bylo 19 diagramů s herními situacemi. V nových byly tato situace nahrazeny 13 novými, které byly převzaty z pravidel FIFA. Jsou zakresleny barevně a mají stejnou grafiku jako oficiální pravidla FIFA.
 
Pravidlo 12 – Zakázaná a nesportovní hra
-          rozhodčí uděluje osobní trest s použitím barevných karet. Nemá-li karty k dispozici, může ve výjimečných případech trest udělit i ústně.
-          brankář má míč pod kontrolou i tehdy, když míčem poklepává o zem nebo ho vyhazuje do vzduchu a zase chytá
-          pokud se hráč dopustí vůči soupeři některého z přestupků podle části A pravidla 12 ( přestupek, za který se nařizuje volný přímý kop) v době, kdy je hra přerušena, může to rozhodčí považovat za hrubé nesportovní chování nebo pouze jako nesportovní chování. Rozhodčí sám posoudí závažnost přestupku a udělí ČK nebo ŽK. Řešení případu je zcela v kompetenci rozhodčího.
-          za šlapák ( zasažení soupeře podrážkou kopačky) se považuje i zasažení protihráče přes míč – tzv. šlapák přes míč.
-          z pravidel byly odstraněny grafické i textové části deseti diagramů zakázané hry a nesportovního chování. Situace jsou výstižně popsány v textu pravidel a jejich tvůrci dospěli k názoru, že je není nutno znázorňovat graficky.
 
Pravidlo 14 – Pokutový kop
-          při provádění pokutového kopu již neplatí ustanovení pravidla 11 – ofsajd
-          jestliže se hráč před provedením pokutového kopu dopustí přestupku, který rozhodčí posoudí jako nesportovní chování – příklad:
·         hráče se před provedením PK zastaví a donutí brankáře vrhnout se do jedné části branky, a pak kopne míč do druhé
·          skloní se k míči, jako by si ho chtěl připravit , a znenadání kop provede
·         hráč provede kop patou
Rozhodčí okamžitě přeruší hru, udělí odpovídající osobní trest a naváže hru nepřímým     volným kopem z místa přestupku. Pokutový kop se v tomto případě neopakuje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokyny KRD k uplatňování Pravidel fotbalu pro rozhodčí
V souvislosti se změnami pravidel a jejich výkladem, zavázal Jihomoravský krajský fotbalový svaz rozhodčí, kteří řídí krajské soutěže, striktně dodržovat některá pravidla. Pokyn vychází z oficiálních pravidel fotbalu a jeho dodržování je závazné i pro rozhodčí , kteří řídí soutěže Okresního fotbalového svazu v Břeclavi. Doporučujeme jeho prostudování nejen rozhodčím, ale i hráčům a funkcionářům
družstev. Případná neznalost může být zdrojem zbytečných konfliktů.
 
 
1)      Nesportovní chování hráčů
-          hráč, který projeví nesouhlas s rozhodčím slovy, gesty nebo rychlým pohybem směrem k rozhodčímu, má být napomenut
-          v případech masových konfliktů s rozhodčím (např. hráči obklopující rozhodčího), musí být napomenut minimálně jeden z hráčů (v situacích, kde je to možné, doporučuje KRD JmKFS, aby rozhodčí nejdříve udělil příslušný osobní trest jednomu z protestujících hráčů, čímž si uklidní situaci a poté teprve případný osobní trest za původní - iniciační přestupek)
-          v případech nesportovního fyzického kontaktu s rozhodčím, je očekáváno udělení červených karet
-          hráč, který mává fiktivní kartou, aby přiměl rozhodčího udělit ŽK nebo ČK hráči soupeřova družstva, musí být sám napomenut
Nově je definován pojem frustrace hráče. Jedná se o situace, kdy HR nemusí hráči udělit OT za NCH - protesty, pokud se dle jeho názoru jedná o spontánní reakci hráče na předchozí nedovolený zákrok soupeře vyplývající z jeho frustrace.
 
2)      Nedovolené hraní loktem / rukou
Rozhodčí by měli důsledně a přísněji než dosud trestat nedovolené zákroky rukou / loktem, obzvláště tam, kde vzniká potenciální nebo aktuální nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví protihráče. Není přitom rozdíl v tom, zda hráč loktem zaútočí na hlavu, krk, hrudník či jinou část soupeřova těla, v případě úderu loktem nebo rukou do „méně“ exponovaných částí těla soupeře jako je hrudník, lze přijmou jako dostatečný trest pouze ŽK, je-li však zjevný úmysl faulujícího hráče zranit protihráče - má být udělena ČK za surovou hru.
 
3)      Držení / strkání v pokutovém území
Rozhodčí by měl před provedením kopu z rohu nebo útočného volného kopu v blízkosti branky jednat preventivně a proaktivně s cílem potlačení nedovolené hry v pokutovém území - strkání, držení. Proto dříve než dá pokyn k provedení kopu musí jasně a zřetelně hráče upozornit, že bude tyto přestupky striktně trestat herní, ale i osobním trestem. Pokud dojde k držení/strčení dříve než je míč ve hře, má být udělen osobní trest. V případech jasného držení/strčení poté, co je míč ve hře, se očekává, že rozhodčí nařídí pokutový kop (za přestupek bránícího hráče) nebo volný kop (za přestupek útočícího hráče) a popř. udělí ještě osobní trest za neuposlechnutí pokynů rozhodčího.
 
4)      Surová hra
Upozorňujeme, že v případě podražení protihráče skluzem není rozdíl, zda k němu dojde zezadu, zepředu nebo zboku - vždy se jedná o surovou hru. Tam, kde dojde ke kontaktu s míčem a protihráčem ve velké rychlosti a bez ohledu na potencionální nebezpečnost pro protihráče, musí být zákrok náležitě potrestán - běžně napomenutím (ŽK), ale v případech surové hry vyloučením (ČK). Každé podražení za použití nepřiměřené síly nebo bez možnosti hrát míčem, při němž je ohrožena bezpečnost protihráče, je surovou hrou a musí vést k udělení ČK.
 
5)      Konfrontace mezi hráči obou družstev
Pokud v průběhu utkání většinou v přerušené hře dojde k vzájemné fyzické konfrontaci mezi dvěma nebo více hráči obou družstev, má se HR v první fázi pokusit střetu zabránit fyzicky - rychlým přesunem a vběhnutím mezi hráče, pokud se mu toto nepodaří má poodstoupit do takové vzdálenosti, aby měl přehled o celé situaci a aby byl schopen následně identifikovat provinivší se hráče. V případě konfrontace mezi více hráči obou družstev musí být udělen osobní trest minimálně jednomu hráči každého družstva.
 
6)      Simulování
Má být za účelem potlačení četnosti jeho výskytu trestáno důsledně, a to na celé hrací ploše, tedy nejen v PÚ a jeho blízkosti. Hráči se naučili využívat až zneužívat i jemných kontaktů s obráncem soupeře k tomu, aby simulovali pád a faul. Proto se mají HR soustředit na situace, kdy útočící hráč využije slabý dotek nebo dokonce vyvolá kontakt s obráncem soupeře. V případech, kdy dle názoru rozhodčího nebyl kontakt natolik silný, aby přivodil pád útočníka a ten přesto upadl a domáhal se nařízení VK nebo PK, napomene HR tohoto hráče za NCH - simulování. Obecně je tedy nutno vždy posoudit zda „nedovolený“ zákrok bránícího hráče byl natolik intenzivní, aby způsobil pád útočníka soupeřova družstva.
 
7)      Volné kopy / problémy se stavěním zdi
Tři hlavní úkoly HR při provádění volných kopů jsou:
-          zajištění správné polohy míče v místě přestupku
-          dodržení předepsané vzdálenosti bránících hráčů (zdi) od míče
-          stálý kontakt s příslušným AR (diagonální postavení)
proto má rozhodčí po nařízení volného kopu postupovat následovně:
-          přijít k místu přestupku a zajistit, aby byl míč správně umístěn a aby nebyl následně posunut hráči oprávněnými k provedení volného kopu
-          rozhodčí musí zajistit, aby se v blízkosti míče nezdržoval žádný z hráčů bránícího družstva
-          pokud oprávněné družstvo nebo HR trvá na provedení volného kopu až na základě jeho signálu píšťalkou, musí jasným gestem rukou s píšťalkou upozornit na tuto skutečnost hráče provádějícího volný kop, pokud přesto hráč provede VK dříve než je dán pkyn p획alkou, HR jej napomene ŽK a VK nechá opakovat
-          při posouvání zdi do předepsané vzdálenosti je ideální, aby se HR přesunul do vzdálenosti 9,15 metrů od míče a zde za použití své autority, slovních pokynů, píšťalky a gest posunul bránící hráče do předepsané vzdálenosti, hráče, který neuposlechne nebo předčasně vyběhne ze zdi napomene ŽK.
 
8)      Posouzení úmyslného hraní rukou
Při rozhodování, zda hráč hrál míč rukou úmyslně má rozhodčí zvážit následující body:
-          šla ruka proti míči nebo míč proti ruce?
-          dotkl se hráč míče rukou úmyslně?
-          jsou ruce hráče v „přirozené“ poloze?
-          snaží se hráč zabránit kontaktu míče s rukou?
-          je hráč schopen zabránit (vyhnout se) kontaktu míče s rukou?
 
9)      Výhoda ve hře
Základní principy týkající se uplatňování pravidla o výhodě:
-          hráči, trenéři a diváci chtějí, aby hra plynula, ale uplatnění výhody může někdy z pohledu rozhodčího ohrozit kontrolu nad průběhem utkáním
-          metoda „čekej a dívej se“ („wait and see“) je podstatná při posuzování zda výhodu uplatnit nebo ne
-          úkolem rozhodčího je posoudit „výhodu pro družstvo“ – v některých případech je lepší nařídit volný kop, pouhé získání kontroly nad míčem (držení míče) nemusí být pro družstvo výhodou
-          mnohá družstva nacvičují volné kopy při útočných situacích, a proto mužstva nechtějí, aby jim byla ponechávána výhoda ve hře v blízkosti soupeřova pokutového území, tzn., že výhodou pro takové družstvo je spíše nařízení volného kopu
-          pokud rozhodčí považuje přestupek za bezohledný nebo nebezpečný (surová hra), má hru přerušit pokud neexistuje zcela evidentní útočná výhoda, tzn., že v takových případech převažuje „kontrola nad utkáním“ nad ponecháním „výhody pro družstvo“
-          rozhodčí musí mít širší přehled a neměl by se zaměřit jen na přestupek (jeho potrestání a místo přestupku)
-          je-li ponechána výhoda ve hře, musí být správný disciplinární trest (ŽK, ČK) udělen při nejbližším přerušení hry
-          příliš časté ponechávání výhody ve hře může vést k většímu počtu závažných přestupků
-          pouze výjimečně by měla být ponechávána výhoda bránícímu se družstvu uvnitř nebo v  blízkosti jeho pokutového území (pouze má-li bránící družstvo naprostou kontrolou nad míčem a v blízkosti není žádný hráč soupeře).
 
 
 
 
<!-- BlueBoard.cz Anketa -->
<div id="blok-bbsluzba-978374"></div>
<a id="odkaz-bbsluzba-978374" href="http://miniaplikace.blueboard.cz">Miniaplikace</a>
<script type="text/javascript" src="http://miniaplikace.blueboard.cz/widget-anketa-978374"></script>
<!-- BlueBoard.cz Anketa KONEC -->
*** TJ Sokol Charvátská Nová Ves - oddíl kopané ****
Děkujeme za návštěvu !!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one